கத்தாருக்கு மீண்டும் திரும்பும் போது QID காலாவதியானால் என்ன செய்வது..!

0

ஜூன் 15 முதல் கத்தார் கோவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளை நான்கு கட்டங்களாக படிப்படியாக நீக்குகிறது

தோஹாவுக்குத் திரும்பும் அனைவருக்கும் முழு இரண்டு வாரங்களுக்கு அவர்களின் தனிப்பட்ட செலவில் ஹோட்டல் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள்.

நீங்கள் கத்தாருக்கு வெளியே இருந்தபோதும் உங்கள் QID காலாவதியாகிவிட்டால், உங்கள் 14 நாள் தனிமைப்படுத்தலை வெற்றிகரமாக முடித்த பின்னர் உங்கள் QID ஐ புதுப்பிக்க அனுமதிக்கப்படுவீர்கள்.

கத்தாருக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அனைத்து வருகையாளர்களும் கத்தாருக்கு வந்த 14 நாள் காலத்திற்கு அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனிமைப்படுத்தலுக்குள் செல்ல வேண்டும் எனவும் குறப்பிடப்படுகிறது.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here