சிங்கப்பூரில் எந்த துறையில் வேலை பார்க்க Skilled Test அவசியம்? எந்த துறைக்கு Skilled Test அவசியமில்லை இதோ முழு தகவல்கள்

0

சிங்கப்பூரில், சில வேலைகளுக்கான வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் வேலைக்கு அமருவதற்கு முன் திறன் தேர்வுகளைத் தாண்ட வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.

குறிப்பாக, குறிப்பிட்ட தொழில்துறை களில் தொழில்நுட்ப திறன்கள் மற்றும் திறன்களை நிரூபிப்பதற்காக இந்த Skilled Test அவசியமாகின்றன. இந்த தேர்வுகள் ஊழியர்கள் தங்கள் வேலைகளை பாதுகாப்பாகவும் திறம்படவும் செய்யும் அளவிற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்கள் என்பதைக் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

Skilled Test அவசியமான துறைகள்
1.கட்டுமானத் துறை
வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் Skilled Test மதிப்பீட்டு சான்றிதழ் (SEC) அல்லது திறன் மதிப்பீட்டு சான்றிதழ் (SAC) தேர்வைத் தாண்ட வேண்டும்.
இந்த தேர்வுகள் சிங்கப்பூரிலும், ஊழியர்களின் சொந்த நாடுகளிலும் நடத்தப்படுகின்றன.

 1. கடல் மற்றும் கப்பற்பயிற்சி துறை
  ஊழியர்கள் Skilled Test மதிப்பீட்டு சான்றிதழ் (SEC) தேர்வைத் தாண்ட வேண்டும்.
  கட்டுமானத் துறையைப் போலவே, இந்த தேர்வுகள் சிங்கப்பூரிலும், சொந்த நாடுகளிலும் நடத்தப்படுகின்றன.
 2. செயலாக்கத் துறை
  தொழில்நுட்ப பணிகளை மற்றும் இயந்திரங்களை கையாளுவதற்கான தகுதியை உறுதிப்படுத்த Skilled Test தேர்வுகள் அவசியமாகின்றன. Skilled Test தேர்வுகள் அவசியமில்லாத துறைகள்

சில துறைகள் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு Skilled Test தேர்வுகளை கட்டாயமாக்கவில்லை. அவை

1.சேவைகள் துறை

 • பொதுவாக, சேவைகள் துறையில் உள்ள வேலைகள், retail, hospitality, மற்றும் வீட்டு வேலைகள் போன்றவை திறன் தேர்வுகளைத் தாண்ட அவசியமில்லை.
  பணியாளர் தேர்வு முறைமைகளைEmployers தாமே பின்பற்றலாம் அல்லது தொடர்புடைய அனுபவத்தை கேட்கலாம்.
 1. உற்பத்தி துறை
 • சில குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு தொழில்நுட்ப திறன்கள் தேவையாயினும், உற்பத்தி துறையில் உள்ள அனைத்து பணிகளுக்கும் Skilled Test அவசியமில்லை.

விண்ணப்ப மற்றும் செயல்முறை
Work Permit குறைந்த திறன் அல்லது திறனற்ற வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு. துறையைப் பொறுத்து Skilled Test தேர்வுகள் தேவைப்படலாம்.

S Passமத்திய அளவிலான திறன் வாய்ந்த ஊழியர்களுக்கு. Skilled Test கட்டாயமில்லை, ஆனால் தொடர்புடைய தகுதிகள் மற்றும் அனுபவம் அவசியமாகும்.
Employment Pass (EP) உயர் திறன் வாய்ந்த தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள், மேலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு. திறன் தேர்வுகள் அவசியமில்லை, ஆனால் கடுமையான தகுதி மற்றும் சம்பள வரம்புகள் பொருந்தும்.

முடிவாக, கட்டுமானம், கடல், மற்றும் செயலாக்கத் துறைகள் போன்றவை வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் குறிப்பிட்ட Skilled Test அடிப்பதை கட்டாயமாக்குகின்றன.

சேவைகள் துறை மற்றும் உற்பத்தி துறையில் உள்ள பல வேலைகளுக்கு இந்தத் Skilled Test அவசியமில்லை. பதிலாக,Employers தங்களுக்குத் தேவையான ஊழியர்களைத் தேர்வு செய்ய பிற முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.