சிங்கப்பூரில் (TWP) Pass பயிற்சி வேலை அனுமதி என்றால் என்ன?

0

சிங்கப்பூரில் ஆறு மாதங்கள் வரையிலான நடைமுறை பயிற்சியினைப் பெற விரும்பும் வெளிநாட்டு நபர்களுக்கென வடிவமைக்கப்பட்ட வேலை அனுமதி வகையே பயிற்சி வேலை அனுமதி (TWP) ஆகும்.

உள்ளூர் நிறுவனங்கள் அல்லது கல்வி நிலையங்களால் நடத்தப்படும் பயிற்சித் திட்டங்களில் பங்குபெறும்போது, சட்டப்பூர்வமாக சிங்கப்பூரில் பணிபுரிய இந்த அனுமதி வெளிநாட்டவர்களை அனுமதிக்கிறது.

பொதுவாக, உற்பத்தி, கட்டுமானம், கப்பல், மற்றும் செயல்முறைத் தொழில்கள் போன்ற துறைகளில் TWP அனுமதி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தகுதிகள்

பயிற்சி வேலை அனுமதிக்குத் தகுதியுடையவராக இருக்க, விண்ணப்பதாரர்கள் சிங்கப்பூர் அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

இதில் சிங்கப்பூர் மனிதவள அமைச்சகத்தில் (MOM) பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு சிங்கப்பூர் நிறுவனம் அல்லது கல்வி நிலையத்தின் அனுசரணையைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

மேலும், விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் 18 வயதுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். மேற்கொள்ளவிருக்கும் பயிற்சித் திட்டத்திற்குத் தொடர்புடைய தகுதிகள் அல்லது அனுபவத்தையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

கால அளவு மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்

பயிற்சி வேலை அனுமதி அதிகபட்சம் 6 மாத காலத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது. இக்காலத்தில் வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்கள் அனுசரணை வழங்கும் நிறுவனத்திற்காக மட்டுமே பணிபுரியவும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சித் திட்டத்தில் மட்டுமே பங்கேற்கவும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

TWP அனுமதி சிங்கப்பூரில் நிரந்தர வதிவிடத்திற்கு வழிவகுக்காது என்பதையும், இந்த அனுமதியை வைத்திருப்பவர்கள் நிரந்தர குடியிருப்பாளர்கள் அல்லது குடிமக்களுக்கு வழங்கப்படும் சில சலுகைகளுக்கு தகுதியற்றவர்கள் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

முதலாளிகளின் பொறுப்புகள்

பயிற்சி வேலை அனுமதி திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்த விரும்பும் முதலாளிகள், சம்பளம், வேலை நிலைமைகள் மற்றும் பயிற்சி ஏற்பாடுகள் தொடர்பான MOM விதிமுறைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.

கூடுதலாக, சிங்கப்பூரில் தங்கியிருக்கும் போது வெளிநாட்டு பயிற்சியாளர்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான தேவையான ஆதரவு மற்றும் மேற்பார்வையை வழங்குவதற்கு அவர்கள் பொறுப்பாவார்கள்.

முக்கியத்துவம்

சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களுக்கும் உள்ளூர் நிறுவனங்களுக்கும் இடையே திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கும் அறிவைப் பரிமாறிக் கொள்வதற்கும் பயிற்சி வேலை அனுமதி ஒரு வழிமுறையாகச் செயல்படுகிறது.

நடைமுறைப் பயிற்சிக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குவதன் மூலம், TWP அனுமதி பணியாளர்களின் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கும், நாட்டில் உள்ள தொழில்துறைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் போட்டித்தன்மையை ஆதரிப்பதற்கும் பங்களிக்கிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.